Privacy statement Gasunie N.V.

Dit is het privacy statement van N.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie), Concourslaan 17, 9727 KC Groningen, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 02029700. Met dit privacy statement informeert Gasunie personen van wie zij gegevens verwerkt (betrokkene) over welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarom, wat de bewaartermijnen zijn en welke rechten betrokkene heeft.

Welke informatie verzamelt Gasunie en waarom?


Er zijn verschillende rechtsgronden op basis waarvan Gasunie persoonsgegevens gebruikt:


  • Het gebruik van persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn om een goede uitvoering te geven aan de overeenkomst die tussen Gasunie en haar klanten is afgesloten of om een goede uitvoering te geven aan de sponsor- of donatieovereenkomst.
  • Gasunie kan persoonsgegevens gebruiken voor gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld om zorg te dragen voor antwoorden op vragen over Gasunie, VGM, vacatures, samenwerkingen op het gebied van wervingen, afhandeling van een responsible disclosure-melding of een goede afhandeling van een sponsor- of donatieaanvraag.
  • Gasunie kan persoonsgegevens nodig hebben om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Gasunie hanteert hierbij altijd als uitgangspunt dat persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die tegenover u rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Verder verwerktGasuniepersoonsgegevens alleen als hetzelfde doel niet op een andere wijze bereikt kan worden.


Bewaartermijn

Gasunie bewaart persoonsgegevens zolang Gasunie dat nodig acht, onder andere om een goede invulling te kunnen geven aan de relatie met u, om zorg te dragen voor de beveiliging van Gasunie in algemene zin, om toepasselijke wetgeving na te kunnen leven (inclusief wetgeving met betrekking tot het bewaren van documenten) en anderszins om Gasunie in staat te stellen haar bedrijfsactiviteiten uit te voeren. U kunt met vragen over een specifieke bewaartermijn voor bepaalde soorten persoonsgegevens een e-mail sturen aan chiefprivacyofficer@gasunie.nl.


Beveiliging

Gasunie gebruikt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen en te helpen voorkomen dat diefstal, misbruik en onbevoegde toegang, verstrekking, wijziging en vernietiging van informatie kunnen plaatsvinden. Gasunie bewaart de persoonsgegevens bijvoorbeeld op computersystemen met beperkte toegang en in gecontroleerde omgevingen.


Rechten van betrokkene

U heeft als betrokkene de volgende rechten:


  • Recht op informatie over de verwerkingen: wat gebeurt er met uw persoonsgegevens en waarom?
  • Recht op inzage: u heeft het recht Gasunie te verzoeken om te laten zien of Gasunie uw persoonsgegevens verwerkt, en zo ja, welke dan.
  • Recht op rectificatie: Gasunie moet zorgen dat de gebruikte persoonsgegevens accuraat zijn en blijven. U mag Gasunie verzoeken om gegevens te corrigeren of aan te vullen.
  • Recht op vergetelheid: u heeft het recht Gasunie te verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens. Het is dan aan Gasunie om te bepalen of dat verzoek gerechtvaardigd is. Dit kan het geval zijn als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verwerkt of de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt.
  • Recht op beperking van de verwerking: u heeft het recht Gasunie te verzoeken de verwerking te beperken, bijvoorbeeld als de gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is.
  • Recht van bezwaar: u heeft het recht om met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens. Gasunie staakt de verwerking tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden bestaan voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.


Als u gebruik wenst te maken van (een van) deze rechten, kan dat door een e-mail te sturenaan chiefprivacyofficer@gasunie.nl. Gasunie zal zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informatie verstrekken over de acties die Gasunie heeft genomen naar aanleiding van het verzoek. Deze termijn kan Gasunie met twee maanden verlengen in verband met de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken dat Gasunie krijgt. Gasunie zal u in dat geval informeren.

Gasunie probeert om met u samen te werken om een eerlijke oplossing te vinden als u een klacht heeft over of probleem heeft met het gebruik van uw persoonsgegevens. Als u echter van mening is dat Gasunie niet heeft kunnen helpen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Toestemming

Als Gasunie uw persoonsgegevens gebruikt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.


Cookies

Gasunie maaktop deze website gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig voor de goede werking van de website. Daarnaast wordt via de website een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Gasunie gebruikt deze dienst om te kunnen bekijken hoe bezoekers de website gebruiken. Raadpleeg de Google Code-website voor meer informatie over de cookies die door Google Analytics zijn ingesteld. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en via de Help-functie van de

browser.


Wijzigingen van het privacy statement

Gasunie kan dit privacy statement indien nodig aanpassen. Het is daarom aan te raden geregeld op de website van Gasunie te kijken voor de meest recente versie. Als Gasunie het privacy statement bijwerkt, zal Gasunie de datum achter 'Laatst bijgewerkt' onderaan het privacy statement aanpassen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in het privacy statement of in de manier waarop Gasunie persoonsgegevens gebruikt, stelt Gasunie u hiervan op de hoogte voordat deze van kracht worden.


Contact

Voor vragen over het gebruik van persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen aan chiefprivacyofficer@gasunie.nl.


Laatst bijgewerkt: 9 april 2019

image